Monday, October 31, 2011

Jenis-Jenis Ujian (Part I)


JENIS-JENIS UJIAN (Part 1)


1 . Ujian Individu

Digolongkan dalam ujian tara

Diambil oleh seseorang pada sesuatu masa

Sesorang pemeriksa terlatih akan mengemukakan soalan atau mengarahkan seseorang calon menjalankan tugasan

Kadangkala tidak perlu menggunakan bahasa langsung (boleh membantu calon yang kurang mahir bahasa)

Contoh ujian ujian Kecerdasan Stanfords-Biner, Skala Kecerdasan Dewasa Wechsler, ujian bakat

2. Ujian Berkumpulan

Ujian Tara berkumpulan merupakan ujian kertas pensel yang memerlukan calon membaca soalan itu sendiri

Ujian ini mudah dilaksanakan dan lebih ekonomis

Seluruh kelas dapat diuji

Pemeriksa terlatih tidak diperlukan kerana guru kelas /calon boleh membaca soalan sendiri

Contoh ujian kemajuan, ujian pencapaian, ujian esei

Setengah ujian dalm kumpulan boleh juga digunakan dalam ujian individu

3. Ujian Bertulis

Ujian yang melibatkan penggunaan bahasa yang gramatis dalam bentuk ayat

Ayat-ayat akan dikaitkan antara satu dengan yang lain untuk membentuk satu penulisan sebagai sumbangan bagi melahirkan pemikiran dan idea-idea penulis atas sesuatu tajuk tertentu seperti surat-menyurat,membuat laporan atau menulis hal kejadian harian

Contoh ujian ini berbentuk esei atau berbentuk rencana

Memerlukan suasana,masa, dan mungkin emosi untuk menukar perkataan, mengubah atau menyusun ayat dan menilai secara keseluruhan apa yang dihasilkan

Untuk menilai seorang pelajar guru perlu

-memberi peluang sama kepada semua murid untuk menjawab soalan yang sama

-Soalan hendak tegas dan terperinci akan apa yang diperlukan daripada murid

-Menulis dua atau lebih karangan adalah adil untuk menilai prestasi pelajar

Teknik Pemarkahan

Global-Amat baik,baik, sederhana,kurang baik,lemah

Perincian- Isi (50%),Bahasa (30%)Gaya (10%), Impak(10%)

Dinilai dalam 3 cara

Serta Merta-Menilai kefahaman pengetahuan dan kemahiran berbahasa

Kemajuan-Menilai laporan bertulis, menilai murid melalui ujian bertulis seperti ujian objektif atau ujian esei

PENCAPAIAN-Penilaian melalui ujian bertulis seperti ujian objektif atau ujian esei

4. Ujian lisan

Bergantung kepada objektif pengajaran lisan berkenaan seperti kefasihan,menyebut atau menggunakan Bahasa Malaysia yang standard

Menentukan objektif pengajaran dan bahan yang perlu digunakan dalam ujian

Pemarkahan bergantung kepada penilai dan kecekapan menilai prestasi seorang calon

Teknik temuramah dan teknik kloz sesuai digunakan dimana pengambil ujian disuruh melengkapkan atau menyambut soalan-soalan yang diberikan serta berinteraksi secara natural (diuji bukan dalam keadaan bertutur yang biasa)

Soalan-soalan yang akan dikemukakan telah di programkan

Tidak hanya menguji satu aspek sahaja tetapi aspek lain perlu dititik berat seperti apabila menguji kefasihan, sebutan dan kelancaran juga boleh diuji

Pemarkahan

Global-1 -tiada sambutan,2 –lemah,2-sedang,3-memuaskan,4-baik dan 5 cemelang

Teknik terperici- akhir kata,awal kata,kefasihan bahasa dan lain-lain aspek (Pembahagian Markah lihat pada markah keseluruhan)

Diuji dalam 3 Cara

Serta Merta-Menilai kebolehan pertuturan murid melalui soalan lisan,perbincangan dan kuiz

Kemajuan-Menilai keboleh-tuturan menlalui aktiviti syarahan,lakonan dan bercerita,menilai kefasihan menghafal melalui aktiviti bacaan kuat,hafazan,kuiz

Pencapaian-Menilai aspek yang perlu seperti bacaan dalam bahasa melayu dan hafazan dalam Pendidikan Islam

5. Ujian Objektif

Terdiri daripada soalan atau item yang semuanya memerlukan jawapan yang pendek dan tepat

Terdapat pelbagi jenis item objektif tetapi setiap mempunyai satu ciri yang serupa iaitu jawapan khusus dan terbatas

Sistem pemarkahan adalah tetap

Kemampuan lain calon tidak diambil kira atau dilayan

Bilangan item banyak

Calon membuat pilihan jawapan yang tepat dan terbatas

Kualiti ujian bergantung kepada kemahiran dan kebolehan pengubalan soalan

Tiada kebebasan diberikan kepada calon menjawab soalan

Calon menghafaz dan menganalisakan pendapat orang lain

Banyak masa calon ditumpukan kepada membaca dan berfikir

Jawapan adalah tetap dan skim pemarkahan dapat disediakan dengan mudah

Pemeriksa yang kurang mempunyai pengetahuan isi ujian itu juga sanggup memeriksa kertas jawapan

Kelebihan Ujian Objektif

Ia meliputi semua bidang mata pelajaran dengan luas

Menguji aras kognitif diperingkat pengeahuaan,kefahaman dan aplikasi dengan berkesan

Masa yang diperlukan untuk menjawab dan memeriksa adalah ringkas

Objektif adalah tinggi. Jawapan yang sama akan diberi markat yang sama walaupun diperiksa oleh pemeriksa yang berlainan

Item ujian dinyata dalam bahasa yang mudah

Calon yang mempunyai bahasa yang lemah juga boleh menjawab soalan objektif

Kebolehpercayaan ujian ini tinggi kerana banyak soalan boleh disediakan

Kelemahan Ujian Objektif

Pembinaan ujian memerlukan lebih tenaga,masa dan perbelajaan

Ia tidak dapat menguji kebolehan calon pada aras kognitif yang tinggi spt analisis,sintesis dan penilaian

Gagal menguji kebolehan calon untuk menyusun serta menghuraikan idea- idea

Menggalakkan calon meneka jawapan

Calon tidak membuat persediaan yang rapi kerana mereka boleh mengenal jawapan daripada senarai jawapan yang diberikan

Calon yang berlatih menjawab jawapan boleh meningkatkan taraf pencapaian

Senarai semak soalan objektif

Pokok Soalan harus bermakna(apa yang hendak ditanya)

Pokok soalan harus mengandungi bahan yang relevan (jelas,tepat dan mudah difahami)

Kurang pokok soalan dalam bentuk negatif

Semua pilihan jawapan hendaklah sejajar dengan pokok soalan dari segi bahasa

Satu item hendaklah mengandungi satu jawapan yang nyata dan betul sahaja

Kesemua pengganggu hendalah munasabah dan berbentuk seolah-olah boleh diterima

Panjang pengganggu hendaklah sama atau hampir sama

Penempatan jawapan A,B,C.D atau E hendaklah berubah-ubah

Kurangkan penggunaan pengganggu tiada jawapan

Sekurang-kurangnya perlu ada empat atau lima jawapan

Bentuk item yang berlainan daripada yang pernah dibuat dalam bilik darjah sekiranya mengukur aras kognitif yang tinggi

Pilihan jawapan diatur mengikut tertib sekiranya jawapan itu berbentuk nombor atau angka

Soalan negatif dielakkkan atau dihadkan spt tidak,kecuali

Soalan yang dibina perlu dikaji semula

No comments:

Post a Comment

Post a Comment

IKLAN